• +46 (0)19-240606
 • info@letsgobybus.se

Om oss

Om oss

Välkommen ombord! Sedan starten 2008 har Let's Go By Bus jobbat med beställningstrafik. Vi hjälper er med allt från korta transporter, rundturer inom Sverige och långturer ut i Europa.

Bland våra kunder ingår företag, privatpersoner, organisationer, resebyråer, församlingar, skolor, idrottsföreningar, pensionärsgrupper m fl. Små eller stora grupper spelar ingen roll! Hos oss är alla välkomna! Våra bussar har alla de bekvämligheter som förväntas finnas i en modern turistbuss. Liksom att vi alltid har en vagnpark med moderna säkerhetsutrustade bussar. Läs mer under fliken Bussar. Det ska kännas tryggt att åka buss. Därför är våra chaufförer alltid uniformerade. Att de dessutom är noga med att inte överträda sina tillåtna arbetstider är en självklarhet.

Vi kör våra turistbussar på HVO - fossilfri diesel

HVO, eller hydrerad vegetabilisk olja, är en biodiesel som framställs genom hydrering (vätebehandling) av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter från t ex slaktavfall. HVO är kemiskt lik fossil diesel och kan blandas i diesel eller användas istället för diesel i dieselmotorer. Till skillnad från fossil diesel är HVO är inte klassificerat som skadligt för vattenlevande organismer. HVO är dessutom biologiskt nedbrytbart, och även fossilfritt. Utsläppet av växthusgaser minskar med upp till 90 % jämfört med vanlig diesel, beroende på vilka råvaror som används vid tillverkningen. Så om ni letar efter en diesel som är klimat- och miljösmart så är HVO ett utmärkt val. Vi på Let’s Go By Bus har valt att i första hand och i den mån det är praktiskt möjligt tanka våra bussar med HVO.

Policy

Säkerheten kommer alltid först! Våra bussförare är professionella och framför sitt fordon på ett tryggt och säkert sätt.

TRAFIKSÄKERHET

Säkerheten kommer alltid först! Våra bussförare är professionella och framför sitt fordon på ett tryggt och säkert sätt.

Vår säkerhetspolicy innebär att vi alltid ska
 • Använda och informera om säkerhetsbälten.
 • Följa gällande trafiklagar samt kör- och vilotidslagar.
 • Anpassa hastigheten till trafiksituationen, väder och trafikmiljö i övrigt.
 • Köra med ett mjukt körsätt för att minska miljöpåverkan, slitage på fordon och stress hos föraren.
 • Använda kommunikationsutrustning på ett trafiksäkert sätt. Under färd minimerar vi användandet av mobiltelefon. Måste vi ringa, samtala under körning så använder vi hands free.
 • Omedelbart rapportera eventuella fel och brister.
 • Vara nyktra och drogfria i tjänsten.
Våra bussar och fordon:
 • Ska alltid vara i ett trafiksäkert och representativt skick.
 • Är under vinterhalvåret utrustade med vinterdäck.
 • Har säkerhetsbälten på samtliga platser.
 • Är utrustade med automatisk brandsläckningsutrustning i motorutrymmet.
 • Genomgår kontinuerlig kontroll och service för att undvika driftstopp och brister i säkerheten.
Kvalitet:

Let’s Go By Bus strävar efter att alltid utföra sina tjänster och leverera sin produkt med högsta kvalitet. Vi har som mål att överträffa kundens förväntningar i alla led, från offertförfrågan till utfört uppdrag. Detta genom personligt engagemang, flexibilitet och professionella medarbetare. Vi jobbar ständigt med att utveckla vår verksamhet, vilket vi tror att man gör bäst genom ett aktivt samarbete med kunden.

Vår kvalitetspolicy innebär att:
 • Bussarna alltid håller hög standard, är rena och snygga samt kommer i tid.
 • Våra chaufförer är erfarna, serviceinriktade och alltid ger ett gott bemötande.
 • Vi alltid erbjuder säkra, bekväma busstransporter med hög servicenivå.
 • Vi genom kontinuerlig och tydlig kommunikation säkerställer att medarbetare och sammarbetspartners är väl införstådda med vår policy samt kundens krav och förväntningar på oss.
 • Vi genom en sund och bra personalpolitik får våra anställda att känna sig delaktiga i vårt kvalitetsarbete.
Miljö:

Vi trafikerar dagligen vägar runt om i Sverige och Europa, arbetet med att minimera den negativa inverkan på miljön har därför en central roll i vår verksamhet. Vi strävar hela tiden efter att minska utsläppen per passagerarkilometer.

Några exempel på vad vi gör:
 • Vi kör i första hand på fossilfritt bränsle (HVO). I det fall tankning av HVO ej är möjligt tankar vi diesel med högsta miljöklass (Mk1).
 • Våra bussar har marknadens renaste dieselmotorer (Euro6).
 • Vi använder miljövänliga rengöringsprodukter.
 • Busstvätt görs på miljödiplomerad anläggning.
 • Vi sorterar och återvinner på kontoret.
 • Däck, batterier och andra reservdelar som byts ut på bussarna lämnas för återvinning.
 • Chaufförer utbildas i miljövänlig körning (Eco Driving).
 • Trafikplanering för att minimera tomkörning och därmed minska negativ miljöpåverkan.
 • Vi följer tillämplig lagstiftning och föreskrifter.
Alkohol- och drogpolicy:
 • Företaget ska förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet, skapa en god arbetsmiljö och därmed öka trafiksäkerheten.
 • Företagets verksamhet ska vara alkohol- och drogfri.
 • Företaget kräver av sina anställda att helt avstå från all befattning med narkotika såväl på arbetstid som på fritid. Befattning med narkotika utgör brott enligt svensk lag och accepteras därför inte i någon form av företaget.
 • Företaget kräver av sina anställda att helt avstå från alkoholförtäring under och i omedelbar anslutning till arbetspass. (Undantag kan vara representation, personalfester och liknande arrangemang som arbetsgivaren beslutat om).
 • Alla inom åkeriet är ansvariga för att skapa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö
Handlingsplan för missbruk av alcohol- och droger:
 • Anställd som är påverkad ska skickas hem under betryggande former och någon ska följa den anställde hem. Frånvaron är inte lönegrundande.
 • Vid misstanke om att en anställd är alkohol- eller drogpåverkad ska närmaste chef omedelbart underrättas. Anställd som misstänks vara alkohol- eller drogpåverkad ska, om arbetsgivaren bedömer det som nödvändigt, genomgå ett alkohol- eller drogtest.
 • Den anställde ska uppmanas att komma tillbaka opåverkad nästa dag. Om den anställde uteblir och inte hör av sig per telefon är närmste chef ansvarig för att den anställde kontaktas.
 • Närmaste chef ska ha ett samtal dagen efter i syfte att ta reda på om det var en engångsföreteelse eller tecken på allvarligare missbruksproblem.
 • Krav på förändring ska ställas och vid behov ska en rehabiliterings- eller behandlingsplan upprättas. Ett behandlingskontrakt kan skrivas mellan företaget och den anställde.
 • Om företagets alkohol- och drogpolicy inte följs kan en skriftlig varning alternativt erinran komma att utdelas.
 • Fortsatt missbruk, vägran till rehabilitering eller avbruten behandling kan leda till förhandling om uppsägning.